ក្តៅៗ! ក្រដាសប្រាក់ពីរម៊ឺនរៀល ចេញគំរូថ្មី

ក្តៅៗ! ក្រដាសប្រាក់ពីរម៊ឺនរៀល ចេញគំរូថ្មី

យោងអនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនុក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ បានប្រកាសស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រប្រភេទ ពីរម៊ឺនរៀល គំរូថ្មី។ ដោយតាមការសម្រេចពីរដ្ឋាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សាយ ធ្វើចរាចរ និងប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ពីរម៊ឺនរៀល គំរូថ្មី ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានចេញផ្សាយ។

ចំណែកឯធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា – National Bank of Cambodia  នឹងបញ្ចេញសេចក្តីប្រកាស ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវលក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រប្រភេទ ពីរម៊ឺនរៀល គំរូថ្មីនេះ៕